[DOWNLOAD] 101 Action Photoshop Đẹp Phần 2

Action Photoshop Đẹp Phần 2 – ở phần 1 mình đã tổng hợp 9 action tuyệt vời cho Photoshop , phần này tiếp tục là 9 Action Photoshop Đẹp Phần 2 rất cần thiết cho việc chỉnh sửa ảnh

Phần Trước : [DOWNLOAD] 101 Action Photoshop Đẹp – Phần 1

Phần Tiếp: [DOWNLOAD] 101 Action Photoshop Đẹp Phần 3

Retro Cross
[DOWNLOAD] 101 Action Photoshop Đẹp Phần 2

Link Gốc : đây

Free Lomo Photoshop Action

[DOWNLOAD] 101 Action Photoshop Đẹp Phần 2

Link Gốc: đây

Burgundy Wine Matte Photoshop Action

[DOWNLOAD] 101 Action Photoshop Đẹp Phần 2

Link Gốc : đây

Express Eye Bright Photoshop Action

[DOWNLOAD] 101 Action Photoshop Đẹp Phần 2

Link Gốc: đây

Maldito seas Perry Action

[DOWNLOAD] 101 Action Photoshop Đẹp Phần 2

Baby Miracle Photoshop Action

[DOWNLOAD] 101 Action Photoshop Đẹp Phần 2

Link Gốc: đây

Split Toning

[DOWNLOAD] 101 Action Photoshop Đẹp Phần 2

Link Gốc: đây

Kream Action

[DOWNLOAD] 101 Action Photoshop Đẹp Phần 2

Dark Forest Action

[DOWNLOAD] 101 Action Photoshop Đẹp Phần 2

DOWNLOAD